K realizaci nových komínových těles přistupujeme u novostaveb nebo u rekonstrukcí, kde není k dispozici žádné vhodné stávající komínové těleso příp. stávající komín nelze rekonstruovat. Nová komínová tělesa se navrhují pro zajištění provozně a požárně bezpečného a bezporuchového provozu spalinových cest a připojených spotřebičů paliv.

Naše společnost se zabývá především realizací lehkých vícevrstvých systémových a individuálních komínových těles pro použití v rodinných a bytových domech, v průmyslových objektech i jako komínů volně stojících.

Realizujeme komínová tělesa pro spotřebiče na:

 • pevná paliva – krbová kamna a krbové vložky na dřevo, kotle ÚT na dřevo, uhlí, biomasu apod.
 • kapalná paliva – dieselagregáty, požární čerpadla, kotle ÚT na LTO příp. TTO, technologické spotřebiče na použitý olej apod.
 • plynná paliva – kotle s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu, kondenzační kotle, kogenerační jednotky, technologické spotřebiče (VZT jednotky, plynové pece) apod.

Způsoby aplikace komínových těles:

 1. komínové těleso vedené po fasádě objektu – nejběžnější aplikace lehkých vícevrstvých komínů u rekonstrukcí, ale i nových objektů. V tomto případě není nutné řešit prostupy vodorovnými konstrukcemi, úspora místa v interiéru, jednodušší z hlediska požárně bezpečnostního řešení objektu, výrazný architektonický prvek.
 2. komínové těleso situované uvnitř objektu – aplikace u rekonstrukcí v architektonicky exponovaných historických centrech měst, u nových objektů mohou být komíny vedeny v instalačních šachtách nebo v interiéru s obezděním.
 3. společný komín – realizuje se u vícepodlažních objektů s etážovým způsobem vytápění, kdy komínové těleso zajišťuje odvod spalin více spotřebičů umístěných v jednotlivých podlažích nad sebou
 4. koncentrická vzduchospalinová cesta – aplikace pro spotřebiče v provedení „C“ s nuceným odvodem spalin a nuceným přívodem spalovacího vzduchu, kdy místo tepelné izolace je mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm vzduchová mezera zajišťující ke spotřebiči přívod spalovacího vzduchu
 5. svislý kouřovod s funkcí komínu – s výhodou lze realizovat při malé účinné výšce u spotřebičů, které mají spalinové hrdlo se svislou osou (např. plynové spotřebiče s přerušovačem tahu umístěné v nejvyšších podlažích objektu, krbové vložky v jednopodlažních rodinných domech apod.)
 6. volně stojící komín – lehké vícevrstvé komíny nejsou dostatečně odolné vůči působení vodorovného účinku větru. Pokud není komínové těleso kotveno ke stěně budovy, či jiné nosné konstrukci, musí být jeho stabilita zajištěna vlastní nosnou konstrukcí. Ta je řešena obvykle jako trubková příhradová konstrukce nebo je nosným prvkem ocelová trouba tvořící nosný sloup. Volně stojící komíny mohou tvořit skupinu komínů kotvených k jedné nosné ocelové konstrukci.

Před vlastní instalací komínu je nezbytné provést prohlídku na místě realizace a zjistit data nutná pro efektivní návrh komínu a spalinové cesty jako jsou:

 • technické údaje instalovaného spotřebiče paliv (typ, jmenovitý výkon, druh paliva atd.)
 • stavebně technické údaje (celková výška, výška sopouchu, zda bude komín přímý nebo uhýbaný, materiály konstrukcí, prostupy konstrukcemi, způsob kotvení atd.)
 • místní podmínky (topografické a environmentální údaje staveniště)

V rámci přípravných prací se následně navrhne výpočtem podle dle ČSN EN 13 384-1,2,3 průřez komínového tělesa.