Účelem zkoušky je zjistit případné netěsnosti na spalinové cestě, kterými by mohly unikat spaliny do přilehlých prostorů a tím ohrozit zdraví a životy jejich uživatelů.

Tlaková zkouška (zkouška těsnosti nebo plynotěsnosti) se provádí:

  • v případě podezření na netěsnost spalinové cesty – ať už z důvodu neodborné montáže nebo z důvodu použití komínového systému nevhodné tlakové třídy
  • pro ověření tlakové třídy spalinové cesty v případě absence komínového štítku
  • při vzniku trhlin nebo i důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty
  • při revizi spalinové cesty po komínovém požáru

Zkouška těsnosti se provádí u spalinových cest tlakové třídy N1, N2 (podtlakových), zkouška plynotěsnosti u spalinových cest P1, P2 (přetlakových) a H1, H2 (vysokopřetlakových).

Tlakové zkoušky provádíme přístrojem Woehler DP 600 prostřednictvím měření objemu průtoku vzduchu nutného k udržení zkušebního tlaku dle požadavků ČSN EN 1443.

Spalinové cesty tlakové třídy N1, N2 jsou vyhovující, pokud únik plynu v litrech za sekundu na čtvereční metr vnitřního povrchu spalinové cesty nepřesáhne:

  1. při zkušebním tlaku 40 Pa hodnotu 2,0 l.s-1.m-2 u spalinové cesty třídy N1
  2. při zkušebním tlaku 20 Pa hodnotu 3,0 l.s-1.m-2 u spalinové cesty třídy N2

Spalinové cesty tlakové třídy P1, P2 a H1, H2 jsou vyhovující, pokud únik plynu v litrech za sekundu na čtvereční metr vnitřního povrchu spalinové cesty nepřesáhne:

  1. při zkušebním tlaku 200 Pa hodnotu 0,006 l.s-1.m-2 u spalinové cesty třídy P1
  2. při zkušebním tlaku 200 Pa hodnotu 0,120 l.s-1.m-2 u spalinové cesty třídy P2
  3. při zkušebním tlaku 5000 Pa hodnotu 0,006 l.s-1.m-2 u spalinové cesty třídy H1
  4. při zkušebním tlaku 5000 Pa hodnotu 0,120 l.s-1.m-2 u spalinové cesty třídy H2