Požární a provozní bezpečnost spalinových cest závisí na řádném a pravidelném provádění provozních kontrol a čištění spalinových cest. Neriskujte požár či otravu CO!

Kontrola a čištění spalinových cest se provádí v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění resp. v souladu s prováděcí vyhláškou č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a výběrem pevných částí příp. kondenzátů spalin nahromaděných v komínovém průduchu.

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

  • toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
  • toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
  • zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
  • spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
  • zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby, 
  • jejího stavebně technického stavu, a
  • toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Lhůty čištění a kontrol spalinových cest jsou uvedeny v příloze č. 2, vzor písemné zprávy o provedeném čištění a kontrole v příloze 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Kontroly provádíme i za použití moderní techniky – analyzátoru spalin, komínové kamery, přístroje pro měření tlaku, endoskopu apod.