Revize spalinové cesty se zpravidla provádí pouze jedenkrát, při uvádění nového spotřebiče do provozu. Neplést s periodickými kontrolami spalinových cest. Bez zprávy o revizi spalinové cesty nemůže být spotřebič provozován!

Revize spalinových cest se provádí v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění resp. v souladu s prováděcí vyhláškou č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Revize se provádí:

  • před uvedením nové spalinové cesty do provozu
  • po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novým připojením spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin nebi i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty

Revizi může provádět pouze oprávněná osoba, kterou je v tomto případě držitel profesní kvalifikace Kominík – revizní technik spalinových cest.
Zda má osoba provádějící revizi spalinové cesty odpovídající odbornost si můžete zkontrolovat zde.

Naše společnost provádí tuto činnost prostřednictvím svých zaměstnanců – třech revizních techniků spalinových cest.

Vzor písemné zprávy o revizi spalinové cesty je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Revize spalinových cest provádíme i za použití moderní techniky – analyzátoru spalin, komínové kamery, přístroje pro měření tlaku, endoskopu apod.